Privacyverklaring

Respect voor uw privacy, bescherming van uw persoonsgegevens, en confidentialiteit zijn waarden die Atkinson belangrijk acht. Met eerbied voor de wet- & regelgeving behandelen, verwerken en beschermen wij uw gegevens op een eerlijke en transparante manier.

‘Wij’, dat is Atkinson BV met zetel te Achterstenhoek 48 2275 Lille en ingeschreven in het KBO onder nummer 0788.970.878. Wij zijn actief als adviseur in overnames, en bemiddelen bij de overdracht van gezonde Vlaamse KMO’s. Voor deze aandeelhouders gaan wij veelal op zoek naar kandidaat-overnemers om vervolgens een overdracht te bemiddelen.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees de vragen die we in dat kader stellen, en de antwoorden erop aandachtig door a.u.b..

Wij werken onze privacyverklaring bij indien de wet- & regelgeving dit vereist, of bij wijzigingen in het door Atkinson gevoerde beleid.

 1. Van welke personen verwerken wij de gegevens?

  De gegevens van alle personen met wie wij, rechtstreeks of onrechtstreeks, een relatie hebben, wensen te hebben of gehad hebben, verwerken wij. Reken hieronder, doch niet uitsluitend : aandeelhouders, bestuurders en managers van bedrijven die gebruik maken, gemaakt hebben of eventueel wensen te maken van onze adviesverlening inzake overdrachten van bedrijven; private & professionele investeerders die ons hun (des)investeringsintenties meedelen; professionelen actief in de vastgoedsector; de adviseurs van dergelijke partijen.

 2. Welke gegevens verzamelen wij?

  Wij verwerken geen gegevens gelinkt aan ras of etnische afkomst, politieke visies, religieuze of levensbeschouwelijke meningen, gezondheid of seksuele geaardheid. Enkel relevante en/of noodzakelijke persoonsgegevens worden door ons verwerkt. Veelal bent u het zelf die deze gegevens aan ons verstrekt omdat u gebruik maakt van onze diensten, u als adviseur van een partij optreedt die van onze dienstverlening gebruik maakt, of u onze website bezoekt en via de contactformulieren gegevens aan ons verstrekt, dan wel per email, telefonisch, WhatsApp of tijdens een persoonlijke ontmoeting. Meer bepaald gaat het doorgaans om volgende gegevens:

  1. Identiteitsgegevens (naam, voornaam, foto, geboortedatum & -plaats, gender, identiteitskaart- & rijksregisternummer – vaak nodig voor contracten)
  2. Contact- & functiegegevens (werk- & thuisadres, telefoonnummer(s), emailadres(sen), IP-adres, Mac-adres, beroepshalve beklede functies)
  3. Uw investeerdersprofiel (uw voorkeuren o.a. inzake sector, regio, financiële vereisten, personeelsgrootte, uw opleidingen & beroepservaring)
  4. Uw verkoop-profiel (aandeelhoudersstructuur, waarde, balansstructuur, inkomsten en uitgaven, en het businessmodel van het bedrijf dat u overweegt te verkopen via onze diensten)
  5. Via externe bronnen bekomen gegevens (Belgisch Staatsblad, Balanscentrale van de Nationale Bank, professionele dataverstrekkers en openbare bronnen)
  6. Andere gegevens nodig voor het leveren van onze diensten aan u
 3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

  Atkinson is de verwerkingsverantwoordelijke, en bepaalt hoe en waarom uw gegevens verwerkt worden. Atkinson doet voor een aantal verwerkingen beroep op derde-dienstverleners. Zo maakt Atkinson gebruik van een informaticadienstverlener en een externe beheerder voor haar website. Deze derden krijgen duidelijke schriftelijke instructies van Atkinson inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, en opereren zelf uiteraard ook onder de geldende wet- & regelgeving.

 4. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens? En welke rechtvaardigingsgronden hebben wij daarvoor?

  Wij verwerken voor diverse doeleinden en redenen uw persoonsgegevens, die hun rechtvaardiging in één of meerdere van de volgende gronden:

  1. De beoordeling voor het al dan niet leveren van door ons gepresteerde diensten of het aangaan van een contract en de uitvoering ervan;
  2. De naleving van de wet- & regelgeving;
  3. De behartiging van de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen van Atkinson
  4. Uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming.

  Atkinson moet een oordeel kunnen vormen of ze u een dienst kan leveren, of een contract met u kan aangaan. Hier behoort onder meer toe de analyse van uw bedrijf of handelsactiviteit, de zoektocht naar kandidaat-kopers/verkopers, de bemiddeling bij een overdracht, het verstrekken van bedrijfs- & aandeelhoudersadviezen, de opmaak of ontwerp van diverse overeenkomsten.

  Atkinson is door de overheid erkend als geregistreerd dienstverlener aan vennootschappen, een wet die onder meer de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme beoogt. Derhalve zijn wij onder meer verplicht uw identiteit te verifiëren. Het kan derhalve evenzo dat Atkinson verzocht wordt uw persoonsgegevens vrij te geven op gerechtelijk bevel, of op basis van vigerende dwingende wet- of regelgeving.

  Atkinson moet, om überhaupt als bedrijf te kunnen blijven functioneren, uw persoonsgegevens verwerken. Wij letten er op dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is, en dat het evenwicht tussen onze belangen en de impact op uw privacy bewaard blijft. Zo zal het opnemen van gegevens in statistieken op anonieme basis gebeuren zodat de identiteit van personen of bedrijven niet achterhaald kan worden. Die statistieken dienen echter ook ons gerechtvaardigd belang om onze website, onze processen en onze dienstverlening te verbeteren. In geval u b.v. via onze website ons contactformulier aanvult, zullen wij in ieder geval uw naam, voornaam en emailadres opvragen. Bij contact name via andere wijze zullen wij steeds vragen ons één manier te geven om u te contacteren. Deze gegevens dienen ook ons gerechtvaardigd belang om u onze adviezen te kunnen verstrekken, op uw vragen te kunnen antwoorden, partijen als kandidaat-koper & kandidaat-verkoper te identificeren en te kunnen samenbrengen, onze dienstverlening te verbeteren.

 5. Aan wie geven wij persoonsgegevens door?

  De medewerkers en vennoten verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak om u de best mogelijke dienstverlening te bieden. Om dezelfde redenen kunnen wij ook uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, bedrijfsrevisoren, boekhouders & accountants, corporate finance specialisten, bankiers en notarissen. Allen zijn ze eveneens verplicht met zorg uw persoonsgegevens te verwerken.

  Atkinson zal in geen geval uw persoonsgegevens meedelen aan derden of gebruiken voor direct marketing doeleinden, tenzij Atkinson hiertoe uw expliciete voorafgaande toestemming heeft bekomen. Werd u reeds opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of marketingmateriaal kan Atkinson uw gegevens gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief of ander marketingmateriaal met betrekking tot Atkinson, haar producten en/of diensten. De door u verschafte gegevens kan Atkinson gebruiken om haar bewaarde documenten bij te werken. Uw expliciete, voorafgaande toestemming kan u op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door verzending van een email aan info@atkinson.be.

 6. Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

  Ja. Atkinson heeft de nodige fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vervalsing, de wijziging, het verlies, de vernietiging, de niet-toegestane toegang voor derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden. Atkinson is als lid van BVOB (Beroepsvereniging van Overnamebemiddelaars) ook onderworpen aan het deontologische beroepsgeheim van overnamebemiddelaars.

 7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Atkinson bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode noodzakelijk in functie van de doeleinden van de verwerking of om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

 8. Wat zijn uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

  U kan ons op elk moment verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen, controleren of over te dragen. U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, of de beperking ervan te vragen.

  U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via email naar info@atkinson.be, of via briefwisseling, Achterstenhoek 48, 2275 Lille. Draag er zorg voor dat u een kopie meestuurt van uw identiteitskaart. Wij brengen u binnen een termijn van 2 weken op de hoogte van het gevolg dat we aan uw verzoek gegeven hebben.

  Tevens beschikt u over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: 02/274.48.00, fax: 02/274.48.35, email: contact@apd-gba.be

Overnamebegeleiding
op KMO niveau